JYVÄSKYLÄN SEUDUN AVANTOUIMARIT RY:N SÄÄNNÖT

1
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän seudun avantouimarit ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää talviuinnin harrastusta ja yhdistää avantouinnin harrastajia Jyväskylän seudulla.

3
Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys

 • hankkii ja ylläpitää talviuintipaikkoja,
 • hankkii ja jakaa tietoa avantouinnista ja sen vaikutuksesta hyvinvointiin ja terveyteen,
 • tekee yhdistyksen toiminta-ajatusta tukevia aloitteita, esityksiä ja suunnitelmia ja toteuttaa niitä,
 • pyrkii järjestämään vuosittain avantouimareiden perheille ja muulle yleisölle suunnatun talviuintitapahtuman Jyväskylän seudulla,
 • voi tukea jäsentensä avantouintiharrastusta ja -kilpailutoimintaa osallistumalla kilpailumatkoista aiheutuviin välittömiin kuluihin.

Yhdistys voi palkita jäseniään erikoistapauksessa stipendein tai kunnianosoituksin aktiivisesta ja pitkäaikaisesta harrastuksesta.

Aatteellisen toiminnan tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
 • järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia,
 • harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolatoimintaa; kutakin enintään yhdessä liikepaikassa,
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta.

4
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään talviuintia harrastava tai sen kehittämisestä kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toimii niiden, tehtyjen päätösten sekä muiden annettujen ohjeiden mukaisesti. Varsinaiset jäsenet ottaa ja jäsenet erottaa hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, jos

 • hänen jäsenmaksunsa on suorittamatta yhden toimintavuoden ajalta tai
 • hän menettelee yhdistyksen sääntöjen, päätösten ja muiden ohjeiden vastaisesti.

5
Varsinaisen jäsenen on maksettava yhdistyksen kevätkokouksen päättämä jäsenmaksu. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

6
Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi ja enintään kolme varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Yhden läsnäolevista tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on yksi toimintavuosi valintapäätöstä seuraavan tili- ja toimintakauden alusta lukien.

Hallitus:

 • johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa,
 • valitsee edustajat Suomen Avantouintiliitto ry:n ja muiden järjestöjen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin,
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta,
 • kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta,
 • valitsee avukseen tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät,
 • antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden,
 • hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niillä edellytyksillä ja valtuuksilla, jotka yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio ja yhdistyksen kokouksen päätöksen antavat,
 • huolehtii yhdistyksen tiedotustoiminnasta.

7
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai sen toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

8
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on 1.8. – 31.7. Yhdistyksellä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä valintapäätöstä seuraavaksi tilikaudeksi.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen syyskokousta. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus suoritetusta tarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen mainittua kokousta.

9
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous, joka pidetään huhti-, touko- tai kesäkuussa ja syyskokous, joka pidetään loka-, marras- tai joulukuussa.

10
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa edellä mainitulla tavalla tehdystä pyynnöstä.

11
Kokouskutsu on julkaistava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta yhdistyksen kevätkokouksen päätöksen mukaisesti joko paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen uintipaikkojen ilmoitustauluilla tai lähetettävä kirjeenä jäsenrekisteriin merkityllä osoitteella. Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

12
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään työjärjestys.
 5. Hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva toimintasuunnitelma.
 6. Päätetään seuraavaa tilikautta koskevan jäsenmaksun suuruus.
 7. Päätetään seuraavana tilikautena maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet.
 8. Hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio.
 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi tili- ja toimintakaudeksi.
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 11. Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.
 12. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
 13. Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut sääntöjen 11 §:n mukaan ja muut tiedonannot julkaistaan ja mahdollisesta kokouskutsulehdestä.
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 15. Päätetään kokous.

13
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään työjärjestys.
 5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen sekä esitetään tilintarkastuskertomus.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 9. Päätetään kokous.

14
Yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja vuokralle ottamisesta tai antamisesta sekä kiinnittämisestä tai panttaamisesta päättää hallitus yhdistyksen kokouksen antamin valtuuksin.

15
Yhdistyksen purkautuessa tai jos yhdistys lakkautetaan sen varat on luovutettava Jyväskylän Reumayhdistys ry:lle.

16
Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.